Για το έτος 2017, η ΟΡΙΖΩΝ υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών της απαιτήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης.

Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio) παρέμεινε για ακόμη μία χρονιά, σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 203,43% ενώ ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR (MCR Ratio) σε 197,74%.

Δείτε την έκθεση φερεγγυότητας 2017

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας χρησιμοποίησε την τυποποιημένη μέθοδο (Standard Formula) και δεν έκανε χρήση ειδικών παραμέτρων και λοιπών ευεργετικών μεταβατικών διατάξεων, πλην της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας.

Για το έτος 2017, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, για σκοπούς Solvency II, ανήλθαν σε 14.632.396,72€, το σύνολο των οποίων θεωρούνται επιλέξιμα για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας. Το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων ανήλθε σε 7.192.712,84€.

Ως εκ τούτου, ο δείκτης φερεγγυότητας (% SCR) διαμορφώθηκε στο υψηλό 203,14% και ο δείκτης κάλυψης του ελάχιστου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (% MCR) στο 197,7%.

Η ΟΡΙΖΩΝ, στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Σχεδίου της, ανέπτυξε μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα διαχείρισης κεφαλαίων, με απώτερο στόχο τη θωράκιση και την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και τη διατήρηση των δεικτών φερεγγυότητας σε υψηλά επίπεδα.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο underwriter