Η ασφαλιστική εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ επιθυμεί να προσλάβει υπεύθυνο στο τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψήφιους είναι τα εξής:

 • Πτυχίο Πληροφορικής / Μηχανολόγου Α.Ε.Ι
 • Καλή γνώση λογισμικών της Microsoft και ιδιαίτερα MS SQL
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • 3-5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην ασφαλιστική αγορά, με καθήκοντα υπεύθυνου μηχανογράφησης
 • Δυνατότητα επίλυσης θεμάτων hardware
 • Άριστες οργανωτικές επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Η γνώση του συστήματος IRP της Infopad, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Παραμετροποίηση, Διαχείριση και Υποστήριξη εταιρικού δικτύου
 • Εξασφάλιση αποτελεσματικής και απρόσκοπτης λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων.
 • Μηχανογραφική οργάνωση και υποστήριξη του Δικτύου Πωλήσεων, σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, τα οικονομικά στοιχεία το προμηθειακό καθεστώς την ανάπτυξη δικτύου (Agent Print)
 • Τεχνική ανάλυση και υλοποίηση των αναγκών των τμημάτων της εταιρείας
 • Εισήγηση, παρακολούθηση και υλοποίηση του οικονομικού προϋπολογισμού που αφορά τον τομέα ευθύνης του τμήματος Μηχανογράφησης.
 • Οργάνωση και συντονισμός της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στις νέες τεχνολογίες.
 • Έκδοση στατιστικών αναλύσεων και οικονομικών αποτελεσμάτων
 • Αποστολή στοιχείων με ηλεκτρονικά αρχεία καθώς και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για άμεση αποστολή στοιχείων προς τις εποπτικές αρχές.

Στείλτε το βιογραφικό σας μέσω της ιστοσελίδας μας http://www.orizonins.gr/content/kariera/