Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της μελέτης οικονομικών επιπτώσεων (QIS5) στην κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας με βάση τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας SOLVENCY ΙΙ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης που διενήργησε η Εταιρεία Συμβούλων KPMG, τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια κατά 228%, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας. Συγκεκριμένα τα κεφάλαια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ανέρχονται σε 10.694 εκ € ενώ τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. διαμορφώνονται σε 23.388 εκ €.

Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α., ζήτησε επιπλέον να υλοποιηθεί η μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων εφαρμογής περαιτέρω αυστηροποιημένων παραμέτρων (stress test). Η ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. και στην δεύτερη αυτή μελέτη υπερκαλύπτει τα απαιτούμενα κεφάλαια κατά 216%, ήτοι τα κεφάλαια με βάση τις αυστηρότερες παραμέτρους ανέρχονται σε 11.301 εκ € ενώ τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. διαμορφώνονται σε 23.388 εκ €.

Τα προαναφερόμενα συμπεράσματα καταγράφουν με απόλυτη βεβαιότητα, την δυνατότητα της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. να αντιμετωπίσει με επιτυχία το σημερινό οικονομικό περιβάλλον και τα περιθώριά της για δυναμική αναπτυξιακή πορεία στο μέλλον.