Η συνεχής στήριξη των συνεργατών μας αποτελεί για την ΟΡΙΖΩΝ διαχρονική και βασική προτεραιότητα. 
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε νέο κανονισμό πωλήσεων, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο νέος κανονισμός βρίσκει εφαρμογή σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Είναι εξαιρετικά πλούσιος, παρέχει σημαντικά νέα κίνητρα και δημιουργεί ικανές πρόσθετες προϋποθέσεις για τη διατήρηση και ανάπτυξη των χαρτοφυλακίων και την αύξηση του εισοδήματός των συνεργατών μας.