Τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η Έκθεση για την Φερεγγυότητα και την Χρηματοοικονομική Κατάσταση που  θα δημοσιοποιήσουν για πρώτη φορά όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Γράφει η Μυρτώ Χαμπάκη για το Underwriter.

Πρόκειται για Έκθεση την οποία κατέστησε υποχρεωτική ο τρίτος πυλώνας του Solvency II – ο πυλώνας της Δημοσιοποίησης και της Διαφάνειας, η οποία θα πρέπει να δημοσιεύεται κάθε χρόνο, από όλες τις εταιρείες, αρχής γενομένης από φέτος. Αναμένεται φυσικά με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μιας και θα φέρει στο φως πληροφορίες και στοιχεία που μέχρι τώρα δεν γίνονταν γνωστά.

Στην Έκθεση, που η κάθε εταιρεία θα πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα μέχρι την 1η Ιουλίου, πρώτα απ' όλα θα περιγράφονται η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της κάθε επιχείρησης. Δηλαδή σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται, ποιοι απαρτίζουν το Διοικητικό της Συμβούλιο και ποια η πολιτική αμοιβών για τα μέλη του, ποιοι την ελέγχουν και ποιοί την εποπτεύουν. Παράλληλα θα περιέχεται ανασκόπηση των Οικονομικών της Καταστάσεων για το προηγούμενο έτος - αυτή που αναμένεται τώρα θα αναφέρεται στο  2016.

Θα περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία διαφάνειας που δεν ήταν ανακοινώσιμα στο ευρύ κοινό στο παρελθόν, και αφορούν το Σύστημα Διακυβέρνησης. Θα περιγράφονται αναλυτικά οι δομές και τα όργανα διοίκησης καθώς και οι σχετικές γραμμές αναφοράς , ενώ θα διευκρινίζονται οι ρόλοι και τα καθήκοντα των διαφόρων διευθύνσεων. Θα  δηλώνεται ακόμη, κατά πόσο τα στελέχη που ασκούν διοίκηση, πληρούν τις απαιτήσεις για το Ήθος και την Καταλληλότητα.

Επίσης, θα παρουσιάζεται και αναλύεται όλη η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και όλη η διαδικασία από την αναγνώριση μέχρι την τελική δημοσιοποίηση τους. Θα γίνεται επίσης αναφορά στις τέσσερις βασικές λειτουργίες της εταιρίας (Αναλογιστική, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση και Εσωτερικός Έλεγχος) ενώ γίνεται ανάλυση και του τρόπου επιλογής τυχόν εξωτερικών συνεργατών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του Προφίλ Κινδύνου της κάθε εταιρείας.Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιάζονται διεξοδικά οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, οι κίνδυνοι που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR), καθώς και άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν την κεφαλαιακή της επάρκεια.

Σε περίπτωση τυχόν μη συμμόρφωσης με τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις ή τις Απαιτήσεις Φερεγγυότητας, θα πρέπει να παρουσιάζεται το ακριβές ποσό το οποίο υπολείπεται, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται και από επεξηγήσεις για τα αίτια, καθώς και για τα μέτρα κάλυψης - αποκατάστασής του.

Το Solvency and Financial Condition Report ή SFCR, όπως λέγεται στα αγγλικά, δημοσιεύεται όπως είπαμε ετησίως , αλλά το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι στη διάρκεια της χρονιάς και σε περίπτωση σοβαρών εξελίξεων οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τα όσα έχουν ήδη δημοσιευθεί, να δημοσιεύουν εκ νέου και να επικαιροποιούν τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες .

Η  πρώτη δημοσίευση της SFCR αποτελεί σταθμό για την ασφαλιστική αγορά αφού δίνει ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, σε καταναλωτές και μετόχους, προκειμένου να αξιολογούν την ασφαλιστική εταιρία με την οποία επιλέγουν να συνεργαστούν ή να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους.

Οι εκθέσεις λόγω μεγάλου μεγέθους, αναμένεται να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των ασφαλιστικών εταιριών.

Οι solo ασφαλιστικές εταιρίες σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει ήδη από την 20η Μαΐου να έχουν προβεί σε δημοσίευση. Οι όμιλοι έχουν ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο δημοσιοποίησης μέχρι την 1η Ιουλίου. Τα χρονικά περιθώρια δημοσιοποίησης θα μειώνονται κατ’ έτος μέχρι το 2020 , και θα φτάσουν για τις μεν solo εταιρίες την 7η Απριλίου κάθε έτους ενώ για τους Ομίλους την 19η Μαΐου κάθε έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της σχετικής Π.Ε.Ε. 105/12.12.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος, η Έκθεση ελέγχεται και από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία.  Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση ελέγχου στην οποία παρέχει εύλογη διασφάλιση (reasonableassurance) και διατυπώνει την επαγγελματική του γνώμη για την χρηματοοικονομική κατάσταση της ασφαλιστικής εταιρίας , ειδικότερα για τον Ισολογισμό κατά Solvency II, την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) , την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ( SCR) , τα Ίδια Κεφάλαια  κλπ.

Η όλη διαδικασία για την σύνταξη και τον έλεγχο της Έκθεσης ήταν αρκετά πολύπλοκη για τον κλάδο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., αφού έπρεπε να σχεδιαστούν καινούργιες δομές αναφοράς και συλλογής πληροφοριών και δεδομένωνεντός των εταιριών. Παράλληλα, αφιερώθηκαν σημαντικοί χρηματικοί και παραγωγικοί πόροι για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος ενώ έπρεπε να συνεργαστούν για την επίτευξη του,  ομάδες αναλογιστών, ορκωτών λογιστών και ειδικών συμβούλων  επιχειρήσεων , προκειμένου να καλυφθούν οι υψηλές προδιαγραφές των εν λόγω απαιτήσεων.

Η φετινή χρονιά θα είναι σίγουρα η χρονιά που ο κλάδος θα περάσει τις «παιδικές ασθένειες» από την έκταση και την διαφοροποίηση των απαιτήσεων στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί. Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις θα γίνεται όλο και πιο εύκολη με την πάροδο του χρόνου λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης της απαιτούμενης κουλτούρας κινδύνου, η οποία χρειάζεται να υιοθετηθεί σταδιακά και ομαλά από τον κλάδο.

Παρόλες τις δυσκολίες που θα επιφέρει αρχικά η υλοποίησή της, μακροπρόθεσμα η Έκθεση Φερεγγυότητας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει εργαλείο υγιούς ανάπτυξης εργασιών και ενίσχυσης της αξιοπιστίας των εταιρειών. Κατ' επέκταση σταδιακά, μπορεί και πρέπει να επιφέρει την πολυπόθητη θετική επίδραση στην ασφαλιστική συνείδηση των καταναλωτών.  Εν αναμονή των δημοσιεύσεων λοιπόν…

*Έκθεση για την Φερεγγυότητα και την Χρηματοοικονομική Κατάσταση, (SFCR  - Solvency and Financial Condition Report), άρθρο 51 της Οδηγίας Solvency II & άρθρο 38 του Ν.4364/2016 

Πηγή: Underwriter