ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Είναι αδιαμφισβήτητο πως η μεταφορά εμπορευμάτων ενέχει σημαντικούς κινδύνους, οι οποίοι απειλούν την άρτια ολοκλήρωση της μεταφοράς από τον τόπο αναχώρησης των φορτίων μέχρι τον τελικό προορισμό τους. Πιο συγκεκριμένα, το είδος των μεταφορικών μέσων, η στοιβασία, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι φορτώσεις/εκφορτώσεις και το είδος του φορτίου αποτελούν από τους πιο βασικούς κινδύνους για πρόκληση ζημιάς ή απώλειας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ασφάλιση μεταφοράς έχει χαμηλό κόστος σε σχέση με την αξία των μεταφερόμενων εμπορευμάτων/περιουσιακών στοιχείων, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ασφάλιση μεταφερόμενων αγαθών καθίσταται μια ιδιαίτερα δελεαστική ασφαλιστική λύση.

Τα προγράμματα καλύψεων της ΟΡΙΖΩΝ 1964 στον Κλάδο Μεταφορών έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προσαρμοσμένη στις ανάγκες και προσδοκίες σας διασφάλιση της περιουσίας σας σε περίπτωση μερικής ή ολικής ζημιάς κατά τη μεταφορά της. Μέσω διαφόρων τύπων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σας προσφέρουμε ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων που διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (αεροπλάνο, πλοίο, αυτοκίνητο, φορτηγό, σιδηρόδρομος ή συνδυασμός των παραπάνω) εντός και εκτός Ελλάδας.

Λόγοι για να μας επιλέξετε:

 • Ασφαλιστήρια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη (tailor made)
 • Εξαιρετική σχέση μεταξύ κόστους του ασφαλιστηρίου και οφέλους των καλύψεων (Value for Money)
 • Άμεση έκδοση ασφαλιστηρίων
 • Διαφανής και σύντομη διαδικασία αποζημίωσης
 • Συνεργασία με μεγάλο εύρος αντιπροσώπων σε χώρες του εξωτερικού έτσι ώστε η κάλυψη των εξαγωγών να μην εμποδίζεται από γεωγραφικά όρια.

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964, συμφωνά με τα διεθνή πρότυπα ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων προσφέρει τρία πακέτα καλύψεων, τις λεγόμενες ρήτρες A, B και C.

Αναλυτικά:

Institute Cargo Clauses A:

Καλύπτεται κάθε κίνδυνος που δεν εξαιρείται ονομαστικά.

Institute Cargo Clauses B:

Ότι καλύπτεται με τη ρήτρα C και ακόμη τα παρακάτω:

 • Ηφαιστειακή έκρηξη
 • Σεισμός
 • Παράσυρση φορτίου από κύμα
 • Εισροή Θαλάσσιου ή γλυκού νερού στο μεταφορικό μέσο
 • Ολική απώλεια δέματος κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης.

Institute Cargo Clauses C:

Καλύψεις:

 • Έκρηξη
 • Πυρκαγιά
 • Προσάραξη
 • Βύθιση
 • Ανατροπή
 • Πρόσκρουση
 • Σύγκρουση
 • Αναγκαστική εκφόρτωση
 • Θεληματική ρίψη φορτίου στη θάλασσα
 • Θυσία γενικής αβαρίας

Επιπλέον, έξοδα γενικής αβαρίας και σωστρών καθώς και η αποζημίωση για αναλογική ευθύνη του ασφαλιζομένου λόγω σύγκρουσης 2 πλοίων.

Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Ρήτρα κατά κινδύνων πολέμου (INSTITUTE WAR CLAUSES)
 • Ρήτρα κατά κινδύνων στάσεων και απεργιών (INSTITUTE STRIKES CLAUSES)

Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Μεταφορών

 • Οριστικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Voyage Policy)
 • Προασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Floating Policy)
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Διάρκειας (Open Policy)
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κύκλου Εργασιών

Για μια αναλυτική προσφορά ασφάλισης με τα ανώτατα όρια καλύψεων, τις καλύψεις, τις απαλλαγές, τις εξαιρέσεις και τα ασφάλιστρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο της εταιρίας μας στο 210 3227932. Εναλλακτικά, στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr ή επισκεφτείτε τα γραφεία μας όπου θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά και να σας εξυπηρετήσουμε.