Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Από ιδρύσεώς της η αναπτυξιακή στρατηγική της ΟΡΙΖΩΝ 1964 περικλείεται στο τρίπτυχο αξιοπιστία - σύνεση - τεχνογνωσία. Σε όλη την ιστορική πορεία της εταιρίας οι μέτοχοι (οικογένεια Αχή), έθεταν σαν προτεραιότητα ορισμένες στρατηγικές κατευθύνσεις, που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Στη δημιουργία μιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας

με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, εξαιρετικού επιπέδου service, προηγμένη τεχνογνωσία που στοχεύει στη διαρκή ενίσχυση της καθαρής θέσης της, προς διασφάλιση των συμφερόντων των πολύτιμων πελατών και συνεργατών της.

Με την εξέχουσα τεχνογνωσία

στη διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων, σε ανταγωνιστικό κόστος, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ασφαλισμένο.

Η διαρκής επένδυση στον άνθρωπο

Η προσέλκυση επαγγελματιών με υψηλούς στόχους, ήθος και ιδανικά που θα οδηγήσουν στην δημιουργία μια ισχυρής ομάδας και ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, που θα αποπνέει εμπιστοσύνη και θα δίνει κίνητρο σε πελάτες και διαμεσολαβούντες να συνεργαστούν μαζί μας.

Η συνεχής ενίσχυση του δικτύου διαμεσολαβούντων μας

με επιλεγμένες συνεργασίες σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, στοχεύουν στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.