ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. εγγυάται την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στον πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό σας κάνομε γνωστά τα ακόλουθα:

 • Η ιστοσελίδα της ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ., τις σημαντικές ανακοινώσεις, και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
 • Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του πελάτη θα ισχύουν τα εξής:
  • α) Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον πελάτη και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου  όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Κανονισμός ΕΕ  2016/679/ GDPR )
  • β) Τα προσωπικά δεδομένα, πλην των ευαίσθητων δεδομένων του άρθρου 7 του Ν. 2472/97 επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους με σκοπό την διαφημιστική προβολή των προϊόντων της ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ., την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, εφ΄ όσον έχει ενημερωθεί ο πελάτης και έχει ληφθεί η έγγραφη συναίνεσή του. Όμως σύμφωνα  με τον Κανονισμό για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν καθώς και όλα τα δικαιώματά του, όπως ενδεικτικά το δικαίωμα της λήθης, της διαγραφής, του περιορισμού της επεξεργασίας , της φορητότητας, όπως αναλυτικά αυτά  περιγράφονται στον εν λόγω Κανονισμό. Ως Προσωπικά δεδομένα υποκείμενα σε επεξεργασία στον παρόντα ιστότοπο όλως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη/ χρήστη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Κατά περίπτωση και ανάλογα με την αιτούμενη υπηρεσία προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη /χρήστη. 
   Επιπρόσθετα, προσωπικά δεδομένα δια τους παρόντες όρους συνιστούν H διεύθυνση IP, η οποία  καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του Orizonins.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων της ιστοσελίδας Orizonins.gr (server, data base, δικτύου κ.α ) . Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες  της Orizonins.gr μπορεί να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές ή άλλες κρατικές αρχές.

   ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. δεν συγκεντρώνει μεμονωμένη πληροφορία για κάθε προσωπικό σας δεδομένο (όπως το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλη πληροφορία επικοινωνίας) εκτός αν εσείς ειδικά και εν γνώσει σας παρέχετε τέτοια πληροφορία και για τους σκοπούς που την παρέχεται . H ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. δεν συγκεντρώνει πληροφορίες για άλλες ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, προγράμματα που τρέχετε στον υπολογιστή σας, passwords που χρησιμοποιείτε, ή άλλο κλειδί που ανοίγει πεδία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα από τον υπεύθυνο τέτοιων ιστοσελίδων.
   Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στην ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, ή διαγραφή. Η αποστολή των προαναφερομένων αντιρρήσεων οφείλουν όπως αποστέλλονται στην διεύθυνση «ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.» Λεωφόρος Αμαλίας 26Α, Αθήνα, Τ.Κ. 10557, FAX: 210 3225540 email: info@orizonins.gr. Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός 15 ημερών από της λήψεως των αντιρρήσεων του πελάτη.
  • γ) Τα ιατρικά στοιχεία των πελατών μας διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτον. Αποδέκτες των στοιχείων αυτών μπορεί να είναι νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατροί, δημόσιες αρχές βάσει των επιταγών του νόμου, ή δικαστικών αποφάσεων.

   Η Εταιρεία ούτε συλλέγει ούτε ασχολείται με την συλλογή προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Εντούτοις, Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων απευθείας από τους ασκούντες την γονική μέριμνα ή επιτρόπους τους, με την ρητή συγκατάθεση αυτών.  Εάν γίνει αντιληπτό ότι προσωπικά δεδομένα ανηλίκων έχουν κοινοποιηθεί στην Εταιρεία χωρίς τη συγκατάθεση/συναίνεση των γονέων ή άλλου νόμιμου κηδεμόνα των παιδιών, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια τα δεδομένα αυτά να διαγραφούν χωρίς καθυστέρηση. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν χρήση των ιστοσελίδων της από ανηλίκους εν αγνοία των γονέων τους. Οι γονείς οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι τυχόν λοιπές πληροφορίες ή στοιχεία που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους - ή άλλους - στο πλαίσιο ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν πρέπει να λαμβάνονται από τους ανήλικους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Η Εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, ιδίως δε αναφορικά με την υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτού.

   Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
   Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να  υπάρχουν παραπομπές – σύνδεσμοι (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites), οι οποίοι διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και η πλοήγησή σας σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική σας ευθύνη. Οι σύνδεσμοι σε άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή σας και η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, την ασφαλή χρήση και το περιεχόμενό τους. Η Εταιρεία δεν έχει ερευνήσει ούτε εκπροσωπεί τις εταιρίες ή τις επιχειρησιακές μονάδες των οποίων οι ιστοσελίδες συνδέονται με τη δική της, ούτε εγγυάται, καθ΄οιονδήποτε τρόπο την πληρότητα, την ευστοχία ή την αλήθεια των πληροφοριών που παρέχονται σ’ αυτές. Σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται ότι η Εταιρεία εγκρίνει τις παραπάνω ιστοσελίδες ή ότι ευθύνεται για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη σύνδεσή σας με αυτές. Επ’ ουδενί η Εταιρεία, η Διοίκηση αυτής ή οι υπάλληλοί της επέχουν οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με πληροφορίες που παρέχονται από τις ιστοσελίδες ή τους συνδέσμους αυτούς.
  • δ) Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίτευγμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις αιτήσεις που επιβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξετε μέσω πιστωτικής κάρτας είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες, όσο και αν η εν λόγω αίτηση γινόταν μέσω του ασφαλιστικού σας συμβούλου, ή σε κάποιο από τα υποκαταστήματά μας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

   Η Εταιρεία, κατόπιν των ανωτέρω, έχουσα λάβει τα δέοντα μέτρα για αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων και υποκλοπών, δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη αν παρά ταύτα, προσωπικά δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της καταστούν αντικείμενο ηλεκτρονικής υποκλοπής, παρά μόνον για βαρεία αμέλεια
    

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση Χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού δικαίου( 2016/679/ GDPR ) και τις σχετικές Διεθνείς Διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστεως, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, αυτοδικαίως παύει η ισχύς της, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς και το κύρος των λοιπών όρων της παρούσας.

Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη ούτε θα δεσμεύει τα μέρη αν αυτή δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως, και δεν έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ανακύψασας εκ της παρούσης, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πολιτικής Διαχείρισης  Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί το έγγραφο Ενημέρωσης με την Δήλωσης Συναίνεσης  για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, που προσαρτάται στην παρούσα

 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. ή συναλλάσσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κάτωθι:

 • Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.. Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες – πελάτες για προσωπική  χρήση και μόνον Το δε σύνολο του περιεχομένου των απεικονιζόμενων της ιστοσελίδας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993), με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.. Ό, τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.( Απαλοιφή, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.)

 

 • Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. προσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές. Δεσμευτικοί είναι μόνον οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την εταιρία.
 • Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και εντολών από τον πελάτη. Παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχεία, ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια, ή δόλο της εταιρίας και των υπαλλήλων της.
 • Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. κάνει γνωστό στους επισκέπτες – πελάτες ότι σε περίπτωση παραβιάσεως εκ μέρους της του Νόμου 2472/1997 ισχύουν εις βάρος της οι διοικητικές, ποινικές και αστικής ευθύνης κυρώσεις, που προβλέπονται από τα άρθρα 21, 22 και 23 αντίστοιχα του ανωτέρω νόμου.

Για να μπορούμε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στοχευμένα, η ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιεί Cookies, google analytics, remarketing lists και mailchimp.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Τι είναι τα cookies;                                              
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας Ένα cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στην συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός.

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων.

Κατ’ αρχήν χρησιμοποιούνται cookies που είναι αναγκαία μόνο για την χρήση/επίσκεψή σας στο Orizonins.gr και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτησή σας. To Orizonins.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. newsletters). H ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Orizonins.gr, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Orizonins.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους προώθησης και προβολής υπηρεσιών.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση του Orizonins.gr και να προσαρμόσουμε καλύτερα αυτό στις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί το Orizonins.gr και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό τους. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές

Τα στοιχεία συλλογής μέσω cookies μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ..

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορεί να μεταβεί στο Tools/Internet Options/Security and Privacy για να προσαρμόσει το φυλλομετρητή στις απαιτήσεις του.

Σε περίπτωση που ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ. ορισμένων υπηρεσιών (π.χ. δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών) ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Eταιρεία ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.,  (εφεξής θα καλείται ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ενημερώνει δια του παρόντος ότι ενδέχεται να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τα οποία παρέχονται από εσάς στο πλαίσιο της  ασφαλιστικής σας σύμβασης ή και της μεταξύ μας υπάρχουσας ασφαλιστικής σχέσης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την αποστολή  ενημερωτικού και προωθητικού υλικού μέσω e-mail
 • Για την αποστολή  ενημερωτικού και προωθητικού υλικού μέσω τηλεφώνου
 • Για την αποστολή  ενημερωτικού και προωθητικού υλικού μέσω SMS
 • Για την παροχή προνομίων και την διαρκή βελτίωση παροχής προϊόντων και υπηρεσιών:
 • Για τη διενέργεια  ερευνών ικανοποίησης πελατών
 • Για την κατάρτιση προφίλ με σκοπό την εξατομίκευση υπηρεσιών και προϊόντων
 • Για στατιστικούς σκοπούς
 • Για την αποστολή ειδοποίησης ταχυπληρωμής
 • Για τη διαδικασία της ανάλυσης των αναγκών και της ασφάλισης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς και για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. Τα δεδομένα σας δύναται να διαβιβαστούν στις εταιρείες του ομίλου. Ειδικότερα για την επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων η εταιρεία δεσμεύεται, ότι θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους ασφάλισης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@orizonins.gr, τηλ. 210-3227932-6) της εταιρίας να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο ως άνω Κανονισμός  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας,  φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία, αλλά και να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).