ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ εγγυάται την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στον πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό σας κάνομε γνωστά τα ακόλουθα:

 • Η ιστοσελίδα της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ, τις σημαντικές ανακοινώσεις, και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
 • Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του πελάτη θα ισχύουν τα εξής:

  • α) Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των πελατών της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον πελάτη και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
  • β) Τα προσωπικά δεδομένα, πλην των ευαίσθητων δεδομένων του άρθρου 7 του Ν. 2472/97 επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους με σκοπό την διαφημιστική προβολή των προϊόντων της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα, εφ΄ όσον έχει ενημερωθεί ο πελάτης και έχει ληφθεί η συναίνεσή του. Όμως σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/97 ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στην ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, ή διαγραφή. Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός 15 ημερών από της λήψεως των αντιρρήσεων του πελάτη.
  • γ) Τα ιατρικά στοιχεία των πελατών μας διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δεν διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτον. Αποδέκτες των στοιχείων αυτών μπορεί να είναι νοσηλευτικά ιδρύματα, ιατροί, δημόσιες αρχές βάσει των επιταγών του νόμου, ή δικαστικών αποφάσεων.
  • δ) Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίτευγμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις αιτήσεις που επιβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με πληρωμή οιασδήποτε υπηρεσίας επιλέξετε μέσω πιστωτικής κάρτας είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες, όσο και αν η εν λόγω αίτηση γινόταν μέσω του ασφαλιστικού σας συμβούλου, ή σε κάποιο από τα υποκαταστήματά μας. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Α) Οι πελάτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ ή συναλλάσσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κάτωθι:

 • Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ. Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες - πελάτες, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ.
 • Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ προσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές. Δεσμευτικοί είναι μόνον οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την εταιρία.
 • Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και εντολών από τον πελάτη. Παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχεία, ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια, ή δόλο της εταιρίας και των υπαλλήλων της.
 • Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ κάνει γνωστό στους επισκέπτες – πελάτες ότι σε περίπτωση παραβιάσεως εκ μέρους της του Νόμου 2472/1997 ισχύουν εις βάρος της οι διοικητικές, ποινικές και αστικής ευθύνης κυρώσεις, που προβλέπονται από τα άρθρα 21, 22 και 23 αντίστοιχα του ανωτέρω νόμου.

Για να μπορούμε να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στοχευμένα, η ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιεί google analytics, remarketing lists και mailchimp.