Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ πραγματοποίησε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με τα σενάρια της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Συντάξεων (E.I.O.P.A. Core Stress Test) κατά το διάστημα Μαΐου -Ιουνίου 2015.

Η άσκηση βασίστηκε στις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου ΄΄Φερεγγυότητα ΙΙ΄΄ όπως είχαν διαμορφωθεί έως τις 30 Απριλίου 2015 και περιελάμβανε τα Εποπτικά μέτρα (Long Term Guarantees measures) που συμφωνήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων πραγματοποιήθηκε από αρμόδια άτομα εντός της Εταιρείας, και τα αποτελέσματα αυτής πιστοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο, ο οποίος επικύρωσε τη χρήση των παραδοχών/υποδειγμάτων και επιβεβαίωσε την ορθή εφαρμογή τους.

H Ορίζων ΑΕΓΑ προέβη επίσης και σε υπολογισμό των δεικτών φερεγγυότητας SCR και MCR και επικυρώθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας μας οι δείκτες SCR και MCR για τις χρήσεις 2014 και 2015, σύμφωνα με το βασικό σενάριο του νέου Κανονιστικού Πλαισίου, Φερεγγυότητα II.

Τα αποτελέσματα σε όλα τα σενάρια της άσκησης καθώς και των παραπάνω αναφερόμενων υπολογισθέντων δεικτών είναι εξαιρετικά για την Εταιρεία μας, αφού στο Βασικό Σενάριο:

1) Ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) είναι 272% στις 31/12/2014 και 282% στις 31/12/2015.

2) Ο δείκτης κάλυψης του ελάχιστου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (MCR coverage ratio) είναι 242% στις 31/12/2014 και 184% στις 31/12/2015.

Αντίστοιχα, στα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τα αποτελέσματα είναι επίσης εξαιρετικά για την Εταιρεία μας, και πιο συγκεκριμένα:

Α) Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) στο πρώτο σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress test– Adverse 1) είναι 229%,

Β) Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) στο δεύτερο σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress test – Adverse 2) είναι 259%.