ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζημιών προβαίνει κάθε έτος σε υπολογισμό των δεικτών φερεγγυότητας SCR και MCR , δείκτες οι οποίοι επικυρώνονται  από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας μας, σύμφωνα με το βασικό σενάριο του Κανονιστικού Πλαισίου, Φερεγγυότητα II. Τα αποτελέσματα των υπολογισθέντων δεικτών είναι εξαιρετικά για την Εταιρεία μας κάθε έτος.

Συγκεκριμένα για το έτος 2021, η Εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio), για ακόμη μία χρονιά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 210,06% ενώ ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR (MCR Ratio) σε 228,4%.’