ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤOΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Το πρόγραμμα αφόρα την ανέγερση ιδιωτικών κτιρίων και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

Ζημιές στο ίδιο το έργο

Το πρώτο τμήμα του ασφαλιστικού μας προγράμματος καλύπτει οποιαδήποτε ζημιά στο ίδιο το έργο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται από τους γενικούς και ειδικούς όρους του συμβολαίου. Ενδεικτικά, οι σημαντικότερα καλυπτόμενα ζημιογόνα γεγονότα είναι τα παρακάτω:

 • Σεισμός
 • Πυρκαγιά – έκρηξη - κεραυνός
 • Καθίζηση – κατολίσθηση
 • Ανθρώπινα λάθη από αμέλεια, αβλεψία
 • Καιρικά φαινόμενα
 • Πτώση βράχων
 • Κακόβουλη ενέργεια τρίτων

Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης:

 • Ζημιές από απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Ζημιές σε εργοταξιακούς καταυλισμούς και αποθήκες
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων
 • Ζημιές σε υφιστάμενη περιουσία

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων

Το δεύτερο τμήμα καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εργολάβου ή και του κυρίου του έργου έναντι τρίτων για ζημιές από ατύχημα (θάνατος, σωματικές βλάβες και / ή υλικές ζημιές) που τυχόν προκληθούν από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των ασφαλισμένων ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους (πχ εργολάβων, εργατικού δυναμικού κ.λπ.) κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του ασφαλιζόμενου έργου.

Εργοδοτική ευθύνη

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επέκταση του βασικού ασφαλιστηρίου και περιλαμβάνει την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του ασφαλιζομένου ως εργοδότη για τα ατυχήματα που τυχόν προκληθούν στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο ασφαλιζόμενο έργο, εντός του εργοταξίου. Η κάλυψη συνίσταται συγκεκριμένα σε καταβολή αποζημίωσης για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη, καθώς και διαφορά ημερομισθίου Ι.Κ.Α.

Τρόποι καταβολής ασφαλίστρων

Οι τρόποι καταβολής ασφαλίστρων είναι οι κάτωθι:

 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με μετρητά

Τα ασφάλιστρά σας μπορούν να εξοφλούνται κάθε 3, 6 ή 12 μήνες.

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατά παντός κινδύνου Εργολάβου Ανέγερσης οικοδομής/ C.A.R. (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr