ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών επί τη βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυμη εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρία.

Η φύση των εργασιών των ασφαλιστικών εταιρειών, το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν και το ασταθές Πολιτικό-Οικονομικό-Κοινωνικό-Τεχνολογικό περιβάλλον καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης προς όφελος των ασφαλισμένων, της κοινωνίας και των μετόχων της εταιρίας.

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρώπη (Solvency II) υιοθετεί και εφαρμόζει τις παρακάτω αρχές και πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης:

  • Σαφής οργανωτική δομή με συγκεκριμένα πλαίσια ευθύνης και καθηκόντων.
  • Γραπτές και τεκμηριωμένες πολιτικές για κάθε λειτουργία της Εταιρίας.
  • Φερέγγυες υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων, Αναλογιστικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
  • Μηχανισμός διασφάλισης της μετάδοσης πληροφοριών εντός της εταιρίας.
  • Ύπαρξη αποτελεσματικού ελεγκτικού περιβάλλοντος.
  • Ύπαρξη μηχανισμού αντιμετώπισης παραπόνων.
  • Διασφάλιση της καταλληλότητας σε επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις, εμπειρία, ακεραιότητα και υπόληψη των ανθρώπων της Διοίκησης.