Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Αποστολή & Όραμα

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες & πελατοκεντρικές ασφαλιστικές λύσεις υψηλής ποιότητας, απόλυτα εναρμονισμένες στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο & απαιτητικό περιβάλλον.

Όραμα μας είναι να συμβάλλουμε δυναμικά & υπεύθυνα στην προάσπιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας των ιδιωτών και επιχειρηματιών.

Αρχές & Αξίες

 • Φερεγγυότητα & αξιοπιστία
 • Ηθική
 • Ευελιξία
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • Καινοτομία
 • Εξέλιξη
 • Αποτελεσματικότητα

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

 • Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια
 • Προηγμένη τεχνογνωσία στη διαχείριση κινδύνων
 • Συνετή επενδυτική πολιτική
 • Στρατηγικές συνεργασίες με Top-Rated αντασφαλιστές
 • Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση
 • Υψηλού επιπέδου ανθρωπινό δυναμικό