ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ SOLVENCY II

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας Solvency II η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική σχεδίασε και υλοποιεί ένα επικαιροποιημένο και στοχευμένο πλάνο ενεργειών που περιλαμβάνουν:

  • Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης
  • Την πολιτική διαφάνειας
  • Τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις
  • Τους επενδυτικούς κανόνες
  • Την ποιότητα και ποσότητα των ιδίων κεφαλαίων
  • Το σύστημα της εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (S.F.C.R.) 2016