ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας Solvency II η ΟΡΙΖΩΝ 1964 σχεδίασε και υλοποιεί ένα επικαιροποιημένο και στοχευμένο πλάνο ενεργειών που περιλαμβάνουν:

  • Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης
  • Την πολιτική διαφάνειας
  • Τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις
  • Τους επενδυτικούς κανόνες
  • Την ποιότητα και ποσότητα των ιδίων κεφαλαίων
  • Το σύστημα της εσωτερικής αξιολόγησης
     

 

 

Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης 31.12.2023 ΟΡΙΖΩΝ 1964 Α.Α.Ε.Ζ.