ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η ΟΡΙΖΩΝ 1964 αναγνωρίζοντας ότι το ατύχημα όσο απρόοπτο γεγονός και αν είναι , είναι πιθανό να συμβεί, σχεδίασε ένα νέο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος, προκειμένου να αισθάνεστε ασφαλής σε κάθε σας βήμα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε άνδρες, γυναίκες, ηλικίας 18 έως 65 ετών, μόνιμους κάτοικους Ελλάδας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

 • Θάνατος από Ατύχημα (Θ.Α)

  Παρέχεται με δύο εναλλακτικές επιλογές ασφαλιζομένου κεφαλαίου, των 25.000 € & 50.000 €

  Εάν από ατύχημα επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου, είτε αμέσως είτε αργότερα, ο οποίος όμως θα συμβεί εντός 180 ημερών από τότε που συνέβη το ατύχημα, η εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του ασφαλιστηρίου το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή.

 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α)

  Καλύπτεται η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα του ασφαλιζόμενου, συνεπεία ατυχήματος και μέχρι ποσού των 25.000 € & 50.000 €. Σε κάθε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μειώνεται η ικανότητα του ατόμου για παραγωγική εργασία ή η αδυναμία να εκτελεί, χωρίς την βοήθεια ετέρου προσώπου τις βασικές ημερήσιες δραστηριότητες: α) Σίτιση, β) Μετακίνηση από και προς την οικία του, γ) ένδυση, για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Για την καταβολή της αποζημίωσης είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου πιστοποιητικού από Δημόσιο Φορέα Υγείας που θα αναγνωρίζει την αναπηρία, καθώς επίσης θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες ανικανότητας από την ημερομηνία του ατυχήματος.

  Το πρόγραμμα λήγει: με τη λήξη της ασφάλειας , την καταβολή της αποζημίωσης ή την συμπλήρωση του 70ου έτους ηλικίας του ασφαλισμένου

 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα

  Καλύπτεται η Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, συνεπεία ατυχήματος μέχρι τις εναλλακτικές επιλογές ποσών των 25.000 € & 50.000 €, η οποία απορρέει από την απώλεια ή μη λειτουργία στοιχείων του ανθρωπίνου σώματος που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και έχουν ως συνέπεια τα δηλούμενα ποσοστά αναπηρίας. Η αποζημίωση για τη Μ.Μ.Α είναι πάντα ποσοστό επί του κεφαλαίου της Θ.Α. και εξαρτάται από το ποσοστό της ανικανότητας. Κάθε περίπτωση ανικανότητας που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις της Μ.Ο.Α θεωρείται Μ.Μ.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού Δημοσίου Φορέα Υγείας που θα αναγνωρίζει την συγκεκριμένη ανικανότητα , καθώς επίσης θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες ανικανότητας από την ημερομηνία του ατυχήματος.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

 • Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσωπικών ατυχημάτων είναι ετησίας διάρκειας.
 • Κατά την επετειακή ανανέωση η ασφαλιστική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της μη ανανεώσεως, εφόσον συντρέχει λόγος.
 • Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο επιλογής που έχει δηλωθεί κατά την συμπλήρωση της αίτησης (εξάμηνο & ετήσιο).
 • Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη το επάγγελμα, τα hobbies και το ιστορικό ατυχημάτων του υποψηφίου προς ασφάλιση.
 • Με τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται αυτόματα.

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 3227932 (χρέωση αστικής κλήσης) ή στείλτε μας e-mail στο info@orizonins.gr