Στο βασικό σενάριο (Baseline scenario), με βάση όσα ορίζει το νέο κανονιστικό πλαίσιο, ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement coverage ratio) διαμορφώθηκε στο 241%. Η Ορίζων Ασφαλιστική, έχει εναρμονιστεί πλήρως σε όλες τις εποπτικές απαιτήσεις του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ, όντας ισχυροποιημένη μέσα από τις διαδικασίες υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου, με γνώμονα πάντα την εξασφάλιση των Συνεργατών της και των Ασφαλισμένων της.

Στο πλαίσιο αυτό ο Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης κ. Χρήστος Αχής αναφέρει:
«Είμαστε πλέον σε θέση να εφαρμόσουμε όλα όσα σχεδιάζουμε εδώ και καιρό, ώστε η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική να αναπτυχθεί σημαντικά, καθώς το τοπίο στην αγορά μας αρχίζει σταδιακά και ξεκαθαρίζει, με την απόλυτη εφαρμογή του Solvency II. Στην ΟΡΙΖΩΝ, παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις και επικεντρωνόμαστε αφενός στην κερδοφόρα ανάπτυξη μας, αφετέρου δε στην προσαρμογή μας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Η δυναμική μας πορεία, όπως αυτή αποτυπώνεται στα δημοσιοποιημένα οικονομικά μας στοιχεία, οφείλεται μεταξύ άλλων στην υψηλή τεχνογνωσία, στο άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, την συνετή επενδυτική στρατηγική, το ορθολογικό management και πάνω από όλα στις διαπροσωπικές σχέσεις που καθημερινά προσπαθούμε να οικοδομήσουμε με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό με τα εξατομικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που διαθέτουμε, το δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών και τις στρατηγικές συνεργασίες με αντασφαλιστές παγκοσμίου εμβέλειας και υψηλότατης διαβάθμισης, μας ανοίγουν δρόμους για δυναμική ανάπτυξη των εργασιών μας το προσεχές διάστημα».

Πηγή: http://www.insuranceforum.gr