Για τους περισσότερους καταναλωτές η εφαρμογή του Solvency II, του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της ασφαλιστικής αγοράς, ενδεχομένως δεν... λέει πολλά, ή τουλάχιστον φαινομενικά δεν είχε μέχρι σήμερα κάποιο απτή διαφορά. Παρ' όλα αυτά, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ακριβώς λόγω του αυστηρού πλαισίου, διαθέτουν πλέον ένα πολύ σημαντικό και χρηστικό «εργαλείο», με το οποίο έχουν τη δυνατότητα να περνούν από κόσκινο τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Πρόκειται για τη δημοσίευση της Έκθεσης για τη Φερεγγυότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση, την οποία καθιστά υποχρεωτική ο τρίτος πυλώνας του Solvency II που καθ0ρίζει τις απαιτήσεις δημοσίευσης και διαφάνειας. Άλλωστε, βασικός άξονας του Solvency II είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των ασφαλιστικών εταιρειών, δύο παραγόντων που στο παρελθόν προκάλεσαν σοβαρά πλήγματα στον κλάδο.

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά οι «Εκθέσεις Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης» των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτό σημαίνει ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμα για τους καταναλωτές στοιχεία, πιστοποιημένα από ανεξάρτητες αρχές, που δείχνουν την πραγματική εικόνα των εταιρειών. Αποφεύγονται κατ' αυτόν τον τρόπο περιπτώσεις εταιρειών που δείχνουν φερέγγυες αλλά δεν είναι.

Την εν λόγω έκθεση θα πρέπει να δημοσιεύουν κάθε χρόνο όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, φέρνοντας στο φως πληροφορίες και στοιχεία που μέχρι τώρα δεν βρίσκονταν στη διάθεση των καταναλωτών. Η εξέλιξη αποτελεί σταθμό για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς δίνει στο κοινό ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση προκειμένου να αξιολογεί την ασφαλιστική εταιρεία την οποία επιλέγει για να συνεργαστεί ή για να τοποθετήσει τα κεφάλαια του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στο εξής τη δυνατότητα να εξετάσουν την αξιοπιστία-φερεγγυότητα των εταιρειών, τη δραστηριότητά τους και τις επιδόσεις τους, καθώς επίσης τα συστήματα διακυβέρνησης, το προφίλ κινδύνων κάθε εταιρείας και την αποτίμηση διάφορων χρηματοοικονομικών στοιχείων. Θα μπορούν, επίσης, να δουν αν μία ασφαλιστική βρίσκεται σε καθεστώς εποπτικού ελέγχου, που σημαίνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα.

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, για μία ακόμη χρονιά, εναρμονίζει πλήρως τη λειτουργία της με όλες τις εποπτικές απαιτήσεις του πλαισίου Φερεγγυότητα II, αγγίζοντας ποσοστό 235,4% στον Δείκτη Κάλυψης του Απαιτούμενου Περιθωρίου Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement). Ο Δείκτης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται σε 191,5%, με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία της Ορίζων Ασφαλιστική αποτυπώνουν την κερδοφόρα πορεία της, η οποία μεταξύ άλλων οφείλεται στην υψηλή τεχνογνωσία, στη συνετή επενδυτική στρατηγική, στο ορθολογικό management, στο άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και πάνω απ' όλα στις διαπροσωπικές σχέσεις που η εταιρεία καθημερινά προσπαθεί να οικοδομήσει με τους συνεργάτες και τους πελάτες της. Σημειώνεται ότι οι κεφαλαιακοί δείκτες της Ορίζων είναι εξαιρετικά υψηλοί, αποδεικνύοντας ότι αξιοποιώντας τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, μία ελληνική ασφαλιστική μπορεί να αντέχει στο χρόνο και να συναγωνίζεται, ακόμη και να ξεπερνά, μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου.

Ακολουθούν ενδεικτικά σημεία της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της Ορίζων Ασφαλιστικής:

  • Το συνολικό ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2016, ανέρχεται στο ύψος των 6,078 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού προέρχεται από τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος απαιτεί κεφάλαια ύψους 4,437 εκατ. ευρώ.
  • Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται στα 14,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο δείκτης SCR να διαμορφώνεται σε 235,4% και ο δείκτης MCR σε 191,5%.
  • Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια, τα οποία και εκλαμβάνει στο σύνολό τους, με εξαίρεση τα δικαιώματα μειοψηφίας, ώστε η σχέση τους σε σχέση με τα ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται περίπου στο 30/70.
  • Η εταιρεία χαρακτηρίζεται από απλή σύνθεση του μετοχικού της κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό προσωπικού (κάτω των 50 ατόμων) καθιστά την εταιρεία ευέλικτη σε απαιτούμενες προσαρμογές σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αμεσότητα στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.
  • Η εταιρεία τηρεί τον απαιτούμενο σεβασμό στις απαιτήσεις των πελατών της, με στόχο να ελαχιστοποιεί στο δυνατό το ενδεχόμενο κακόβουλης διαφήμισης από μέρους της και κατ' επέκταση της μείωσης της παραγωγής της εξαιτίας του γεγονότος αυτού. Παράλληλα, επιχειρεί να διατηρεί ένα σταθερό και αξιόπιστο δίκτυο διαμεσολαβητών, ώστε να περιορίζεται σημαντικά η έκθεση στον κίνδυνο αρνητικής φήμης προερχόμενης από συμφέροντα των διαμεσολαβητών. Επιπρόσθετα λειτουργεί διαδικασία αιτιάσεων με σκοπό την έγκαιρη διευθέτηση σχετικών θεμάτων.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

Διαβάστε επίσης εδώ το άρθρο.